Máy kích giun đất, kích trùng điện tử loại lớn 02 Tụ khủng 100US/1.800V hàng Việt Nam chất lượng cao (mã KG01)

1.920.000

0967.382.059