Máy kích đánh bắt Lươn Trạch, cá Lóc, cá Chuối, cá Trắng 16 sò siêu bền đánh bộ vùng nước ngọt (mã KG03)

1.170.000

0967.382.059