Máy kích điện đánh cá, hải sản có Băm Xung 16 sò hàng quấn cơ siêu bền đánh bộ nước ngọt (mã K05)

1.240.000

0967.382.059