Máy kích điện đánh cá, hải sản có Băm Xung 18 sò hàng quấn cơ siêu bền đánh bộ nước ngọt (mã K06)

1.340.000

0967.382.059